Declarație comună a Guvernului României și Guvernului Republicii Moldova privind consolidarea cooperării în domeniul economic și cel investițional

11-02-2022 15:39
1,360

Conștiente de profunzimea legăturilor întemeiate pe comunitatea de limbă, istorie și cultură existente între România și Republica Moldova,  și

Având în vedere:

-        fundamentul oferit de Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010,

-        reperele politice pentru relansarea cooperării bilaterale, fixate prin Declarația comună a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și a Președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu (Chișinău, 29 decembrie 2020),

-        obiectivul comun al racordării ferme și ireversibile a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv prin sprijinul robust și constant acordat de România,

-        efortul constant al Republicii Moldova de a implementa reforme substanțiale în domenii precum cel al justiției, combaterii corupției, consolidării statului de drept, al bunei guvernări și al eficientizării administrației publice, esențiale pentru întărirea rezilienței, dezvoltarea durabilă, ameliorarea mediului de afaceri, climatului investițional și bunăstării cetățenilor,

-         angajamentele asumate de Republica Moldova în baza Acordului de Asociere încheiat cu Uniunea Europeană și statele sale membre în anul 2014, care prevede, printre altele, instituirea unei Zone de liber schimb complex și cuprinzător,

-        agenda bilaterală cuprinzătoare și ambițioasă asumată de România și Republica Moldova, orientată către viitor și centrată în jurul așteptărilor cetățenilor,

-        cadrul de conlucrare oferit de Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România-Republica Moldova, semnată la București, la 23 noiembrie 2021, prin concentrarea pe acțiuni prioritare în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova,

-        obiectivul prioritar asumat în comun, privind implementarea proiectelor strategice bilaterale precum interconectările din domeniul comunicațiilor, energiei, transporturilor și infrastructurii,

-        angajamentul României de a sprijini dezvoltarea, modernizarea și reziliența Republicii Moldova, într-o gamă largă de domenii, reflectat inclusiv prin încheierea unui nou Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova,

-        impulsul conferit cooperării bilaterale de ședința comună a Guvernelor României și Republicii Moldova desfășurată la Chișinău, la 11 februarie 2022,

Luând în considerare faptul că integrarea europeană a Republicii Moldova este singura cale în măsură să asigure democrația, stabilitatea, securitatea, prosperitatea, dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova,

Ținând cont de faptul că România este principalul partener comercial  și unul dintre principalii investitori în Republica Moldova,

Pornind de la obiectivele comune privind valorificarea deplină a potențialului relațiilor economice și comerciale bilaterale și consolidarea unui climat investițional sănătos, stabil și atractiv în Republica Moldova,

Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova (Guvernele) au convenit următoarele:

 1. Cele două Guverne consideră dezvoltarea legăturilor bilaterale economice, inclusiv comerciale, precum și promovarea investițiilor, drept aspecte de interes strategic prioritar, care contribuie la consolidarea Parteneriatul Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.  

 2. Guvernele își vor coordona eforturile care urmăresc o redresare economică sustenabilă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. În acest context, notează importanța Planului de redresare economică pentru Republica Moldova, anunțat de Comisia Europeană în iunie 2021.

 3. Guvernele recunosc importanța și beneficiile reciproce pe care le presupune adoptarea, de către autoritățile Republicii Moldova, a unor măsuri ferme pentru ameliorarea mediului de afaceri din Republica Moldova și asigurarea unui climat investițional predictibil, echitabil și stabil pentru .firmele românești, respectând standardele și bunele practici ale Uniunii Europene În acest sens, este recunoscută necesitatea consolidării cadrului legislativ în domeniul mediului de afaceri și cel al atragerii investițiilor străine în Republica Moldova, inclusiv prin consultarea asociațiilor reprezentative ale investitorilor străini.

 4. Pornind de la importanța asigurării unui climat investițional atractiv în Republica Moldova, Guvernele subliniază necesitatea adoptării de măsuri cuprinzătoare de reformă care să vizeze, fără a fi limitate strict la acestea: întărirea stabilității sectorului financiar; consolidarea rolului și independenței autorităților de reglementare și supraveghere, inclusiv a Băncii Naționale a Moldovei; creșterea transparenței, inclusiv în ce privește achizițiile publice și licitațiile pentru atribuirea de contracte pentru execuția de obiective publice; asigurarea unui climat concurențial sănătos; combaterea practicilor netransparente și a corupției.

 5. Guvernele subliniază că Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care include crearea unei Zone de liber schimb complex și cuprinzător, reprezintă instrumentul esențial pentru susținerea integrării economice a Republicii Moldova în Piața Unică Europeană, pentru armonizarea standardelor, practicilor și politicilor sectoriale cu cele ale Uniunii Europene și, pe aceste baze, pentru dezvoltarea socio-economică durabilă, de ansamblu a Republicii Moldova. Guvernele reafirmă necesitatea accelerării implementării Acordului de Asociere, îndeosebi a componentei ce vizează Zona de liber schimb complex și cuprinzător.

 6. Guvernele vor sprijini inițiativele și proiectele vizând sporirea competitivității produselor fabricate în Republica Moldova, inclusiv în vederea creșterii exporturilor Republicii Moldova pe piața europeană. În acest sens, Guvernele convin să coopereze pentru sprijinirea dezvoltării producției și capacităților de export către Uniunea Europeană ale întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. Va fi acordată atenție  dezvoltării potențialului de producție, procesare și export ale produselor industriale și agroalimentare.

 7. Guvernele reconfirmă importanța strategică a consolidării securității energetice a Republicii Moldova, pe baza diversificării surselor de aprovizionare, dezvoltării în condiții de transparență și competitivitate a pieței energetice a Republicii Moldova, dezvoltării capacităților de generare a energiei în Republica Moldova (inclusiv din surse regenerabile) și încurajării eficienței energetice. În acest context, recunosc necesitatea elaborării unei noi Strategii de securitate energetică a Republicii Moldova. De asemenea, reafirmă importanța implementării depline de către Republica Moldova a Pachetului III Energie, inclusiv separarea activităților de transport și furnizare a energiei electrice și gazului natural.

 8. Guvernele convin intensificarea dialogului bilateral, la nivel politic și tehnic, în domeniul energiei. În acest context, reafirmă angajamentul pentru interconectarea rețelelor de transport gaze și energie electrică dintre România și Republica Moldova și susțin intensificarea ritmului de implementare a proiectelor bilaterale. Totodată, susțin pe deplin demersurile operatorilor și companiilor din România și Republica Moldova vizând aceste proiecte de interconectare, precum și dezvoltarea și implementarea cu prioritate a proiectelor menite să contribuie la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, precum înmagazinarea/stocarea gazelor naturale ale Republicii Moldova în România.

 9. Guvernele subliniază rolul important al Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică România-Republica Moldova  în monitorizarea și dezvoltarea parteneriatului economic bilateral. De asemenea, susțin necesitatea desfășurării cu regularitate  a  sesiunilor de lucru ale Comisiei mixte și convin ca cea de-a XII-a sesiune a  acesteia să se desfășoare la București, în trimestrul al II-lea al anului în curs.

 10. Guvernele susțin organizarea cu regularitate de forumuri și misiuni economice bilaterale, care reprezintă vectori pentru extinderea conexiunilor economice și investiționale între România și Republica Moldova, precum și pentru identificarea de noi nișe de promovare a produselor și serviciilor pe ambele piețe.

 11. Guvernele sprijină dezvoltarea în comun de produse turistice și încurajează promovarea reciprocă a acestora.

 12. Guvernele evidențiază, totodată, interesul pentru aprofundarea colaborării la nivelul Camerelor de Comerț și Industrie și al asociațiilor profesionale din România și Republica Moldova.

 13. Guvernele cooperează în vederea creșterii competitivității produselor industriale pe piața europeană, în concordanță cu Strategia Industrială Europeană actualizată în luna mai 2021.

 14. Guvernele salută eforturile întreprinse de cele două părți pentru reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale, de natură atât să faciliteze relațiile interumane dinamice, cât și să susțină dezvoltarea cooperării economice dintre România și Republica Moldova. De asemenea, vor întreprinde măsuri pentru materializarea cât mai rapidă a progreselor înregistrate.

Prim-miniștrii României și Republicii Moldova convin să evalueze anual implementarea conținutului prezentei Declarații și necesitatea actualizării acesteia. În acest scop, mandatează miniștrii cu atribuții în domeniul dezvoltării relațiilor economice, precum și în sectorul energetic din România și din Republica Moldova să întreprindă demersurile necesare pentru transpunerea în practică a prevederilor Declarației.

Semnată la Chișinău, la 11 februarie 2022, în două exemplare originale, în limba română.

Agenda publică

Iulie 2022

L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31